Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου


 Διαδικασία Έκδοσης – Σπουδαστές ΑΕΝ

Το ναυτικό φυλλάδιο σας το βγάζει η Ακαδημία που φοιτάτε, εσείς απλώς καταθέτετε τα απαραίτητα παράβολα και τις ανάλογες αιτήσεις στην διοίκηση της σχολής σας, και μετά το πέρας των σωστικών (μαζί με την βεβαίωση που θα σας δώσουν από τα σωστικά) πηγαίνετε στην διεύθυνση των ναυτικών μητρώων (Μεραρχίας 18, 8ος όροφος, Πειραιάς)  μαζί με τις φωτογραφίες και το πιστοποιητικό τύπου Α’ του στρατού και το παραλαμβάνεται.  Το φυλλάδιο που σας βγάζει η σχολή είναι το μπλε και δεν χρειάζεται να περάσετε ξανά ιατρικές εξετάσεις αφού τα αποτελέσματα τα κρατάει στο αρχείο της η σχολή.

Καλό είναι να έχετε κάποιες επικυρωμένες φωτοτυπίες ταυτότητας καθώς και κάποιες βεβαιώσεις φοίτησης  πάντα μαζί σας όταν απευθύνεστε σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και περίσσια υπομονή. Έχετε υπόψιν σας πως τα ναυτικά μητρώα κλείνουν στις 13:30 και εάν υπάρχει ουρά η είσοδος μπορεί να κλείσει ακόμα και 1 ώρα νωρίτερα για την εξυπηρέτηση των ήδη υπαρχόντων ναυτικών.

 

Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’

Θα το παραλάβετε από την στρατολογική υπηρεσία της περιοχής σας. Για την αναβολή στράτευσης χρειάζεστε μία βεβαίωση φοίτησης από την σχολή σας και μια υπεύθυνη δήλωση, που μπορείτε να την κάνετε σε ένα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που το αμελήσετε, έχετε την δυνατότητα να την κάνετε μέσα στο πλοίο, μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσης επικυρωμένης για το γνήσιο της υπογραφής της από τον πλοίαρχο, στην οποία εξουσιοδοτείτε το άτομο της επιλογής σας να καταθέσει αυτός τα πιστοποιητικά στην θέση σας.

Επίσημα έγγραφα για την εκδοση ναυτικού φυλλαδίου απο το ΥΝΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ο υποψήφιος ναυτικός προσέρχεται στην οδό Μεραρχίας 18, 8ος όροφος στον Πειραιά και έχει στην κατοχή του τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1) Ακτινογραφία θώρακος μόνο από ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ συνοδευόμενη υποχρεωτικά μετά της ιατρικής γνωματεύσεως. (Παραπέμπεται από το ΥΝΑ/ΔΝΕΡ Α’ (Μητρώων ναυτικών) για εξέταση στην αρμόδια ΥΕΑΝΕΘ Πειραιά που βρίσκεται επί της Οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (Κτήριο πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας) ή στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ των επαρχιών. Η ΥΕΑΝΕΘ Πειραιά δέχεται προς εξέταση τους υποψήφιους ναυτικούς

κάθε Τρίτη και Παρασκευή από ώρα 09:00 – 10:30.

2) Πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ εις διπλούν (το ένα την ημέρα της εξέτασης και το άλλο κατά την υποβολή των δικαιολογητικών).

3) Διπλότυπο είσπραξης ποσού 31,17€ για την ΥΕΑΝΕΘ Πειραιά ή 41,17€ για τις ΥΕΑΝΕΘ των επαρχιών, το οποίο κατατίθεται στον ΚΑΕ 3741 ή παράβολο δημοσίου από την ΔΟΥ. (κατατίθεται πρωτότυπο την ημέρα της αίτησης στην Υπηρεσία μας).

4) Ακριβές φωτοαντίγραφο ταυτότητας εις διπλούν (μία για την Ημέρα της ΥΕΑΝΕΘ και μία με την κατάθεση των δικαιολογητικών). Εν συνεχεία μόλις προσκομισθεί η γνωμάτευση από την ΥΕΑΝΕΘ εντός μιας εβδομάδας το αργότερο στην Υπηρεσία μας και κριθεί ότι είναι ικανός για το ναυτικό επάγγελμα, τότε ζητείται από την Υπηρεσία μας το Ποινικό Μητρώο (ο κάθε ναυτικός να επικοινωνεί με την Υπηρεσία μας προκειμένου διαπιστώσει αν έχει έρθει το Ποινικό Μητρώο). Όταν έρθουν στην Υπηρεσία μας τα ανωτέρω δικαιολογητικά (ποινικό μητρώο – ιατρική γνωμάτευση), τότε ο κάθε ενδιαφερόμενος:

5) Υποβάλλει αίτηση κανονικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την οποία υπογράφει ενώπιον της Υπηρεσίας μας, εκτός και αν είναι ήδη υπογεγραμμένη και έχει σφραγίδα για το γνήσιο της Υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία. (Σε περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση από διαφορετικό πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύεται και από εξουσιοδότηση). Επίσης, θα επισυνάπτονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

6) Πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης με καθαρά γραμμένο το μητρώο αρρένων για τους άνδρες καθώς επίσης και ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για τις γυναίκες).

7) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Γυμνασίου ή Δημοτικού.

8) Ακριβές Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

9) Τρεις (03) πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες όχι από αυτόματο μηχάνημα (διαστάσεων 3,5Χ4,5cm). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ναυτικός δεν έχει κλείσει τα 18 χρόνια ημερολογιακά απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Δικαίωμα απόκτησης για Ν.Φ. έχουν όσοι ημερολογιακά έκλεισαν τα 16 χρόνια. Επίσης, οι μαθητές Ναυτικού Λυκείου όταν κλείσουν ημερολογιακά τα 15 έτη και αφού προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ναυτικής κατεύθυνσης από το Ναυτικό Λύκειο. Κατά την πρώτη μέρα της παρουσιάσεως στο ΥΝΑ/ΔΝΕΡ Α’ (Μητρώων Ναυτικών) ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει απαραιτήτως να έχει στην κατοχή του τα δικαιολογητικά (1), (2) και (3). Αφού κατατεθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (4) έως (7), χορηγείται από την Υπηρεσία μας παραπεμπτικό σημείωμα για να εγγραφεί ο υποψήφιος ναυτικός στη Σχολή Σωστικών – Πυροσβεστικών μέσων (Ασπροπύργου ή Μακεδονίας) ώστε να φοιτήσει στο Βασικό Κύκλο σπουδών. Εν συνεχεία, προσκομίζει βεβαίωση αποφοίτησης από τη Σχολή Σωστικών Μέσων στην Υπηρεσία μας και αφού καταβάλλει την αξία του ναυτικού Φυλλαδίου (22€), το παραλαμβάνει εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών. Κατάθεση δικαιολογητικών 08:30 – 13:30 από Δευτέρα – Παρασκευή.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ

Με αυτό εφοδιάζονται οι απογραφόμενοι ναυτικοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις τουΠ.Δ.25 6/1986 (ΦΕΚ Α΄ 120) όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 247/1989 (ΦΕΚ Α΄ 11), Π.Δ. 79/1997 (ΦΕΚΑ΄65) και Π.Δ. 174/1999 (ΦΕΚ Α’ 164) και δεν έχουν ως προς την υγειονομική τους καταλληλότητα κανένα περιορισμό στη δυνατότητα ναυτολόγησης σε θέσεις αντίστοιχες του κατεχόμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Στην κατηγορία αυτή, προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση του αποδεικτικού επιτυχούς αποφοίτησης από το βασικό κύκλο σπουδών της Σχολής σωστικών – πυροσβεστικών μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.) και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

-Η έκδοση μπλε ναυτικού φυλλαδίου με κίτρινες σελίδες πραγματοποιείται σε όσους απογράφονται με περιορισμένη δυνατότητα ναυτολόγησης για λόγους υγείας. Οι κάτοχοι τέτοιου φυλλαδίου έχουν δυνατότητα ναυτολόγησης μόνο στο κλάδο Μηχανής, Γενικών Υπηρεσιών και κατωτέρου πληρώματος μηχανής σε θέσεις αντίστοιχες του κατεχομένου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Κατά την έκδοση του Ναυτικού Φυλλαδίου, η απογράφουσα αρχή διαγράφει την ένδειξη ή τις ενδείξεις που δεν ανταποκρίνονται στη σχετική γνωμάτευση της ΥΕΑΝΕΘ.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ)

-Η έκδοση του κόκκινου ναυτικού φυλλαδίου (ειδικού μητρώου) εκδίδεται για όσους υποψήφιους ναυτικούς βρίσκονται σε ηλικία από 30 χρονών και άνω ή είναι απόφοιτοι Δημοτικού (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή σωστικών και πυροσβεστικών μέσων. Για όσους δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, κατά την απογραφή τίθεται παρατήρηση στο Ναυτικό φυλλάδιο ότι επιτρέπεται η ναυτολόγησή τους σε οποιοδήποτε πλοίο για χρονικό διάστημα εννέα (09) μηνών, μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος εφόσον δεν προσκομισθεί από τον ναυτικό βεβαίωση φοίτησης ση Σχολής Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων εντός εννέα μηνών στην απογράφουσα αρχή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η ναυτολόγησή του και διαγράφεται. Π.Δ.260/2001 (ΦΕΚ Α’ 185).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s